Kvaliteedi tagamine

Koolituste kvaliteedi tagamise alused täiskasvanutele suunatud tööalaste täienduskoolitustel
I Üldsätted
1.1. MTÜ Alustame Algusest poolt asutatud koolitusasutuse nimi KOOLITUSKESKUS ALUSTAME ALGUSEST (edaspidi koolituskeskus).
1.2. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.
1.3. Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist, kutseandmise tasemetest (kui õpetataval erialal on kinnitatud kutsestabdard) ning organisatsioonis kehtestatud kvaliteedi nõuetest.
 
2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
2.2. Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud organisatsiooni kodulehel Koolituskeskuse alajaotuses.
2.3. Koolituskeskuse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) Õppekava nimetus
2) Õppekava rühm
3) Õppe eesmärk
4) Õpiväljundid
5) Õppekava koostamise alus
6) Sihtgrupp
7) Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
8) Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, vaatluspraktika ja iseseisva töö osakaal (kui seda näeb ette õppekava)
9) Õppe sisu
10) Õppekeskkonna kirjeldus
11) õppemeetod
12) Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
13) Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
14) Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
2.4. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadusest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe-eesmärgid
 
3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1. Koolituskeskuse poolt kaasatud koolitajad omavad pikaajalist töökogemust õpetataval erialal ja valdavalt ka pikaajalist täiskasvanute kui ka laste/noorte koolitamise kogemust
3.2. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.
 
4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1. Kõik pikaajalised kursused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt kuu aega enne kursuse toimumise algust.
4.2. Kõik lühiajalised kursused ja õppepäevad on koolituskeskuse kodulehel vähemalt 2 nädalat enne kursuse toimumise algust.
4.3. Koolitustele on võimalik registreeruda kas vastava vormi kaudu, mis asub konkreetse kursuse ajakava juures või koolituskeskuse e-kirjaga.
4.4. Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust selgitamaks välja õppeeesmärgid ja motivatsioon ja koolitusvajadus. Koolitusgrupid püütakse komplekteeriida võimalikult sarnaste õpivajaduste ja huvide alusel.
4.5. Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolituse koht ja ruumid, transport
4.6. Koolituse jooksul püütakse luua koolitajate poolt võimalikult hea õppimist toetav keskkond
4.7. Koolituskeskusel ei ole oma õppeklasse, kuid kasutatakse koostööpartnerite koolitusruume. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.
4.8. Koolitustel võidakse kasutada ka alternatiivseid õppekohti ja meetodeid (nt.vaatluspraktika või praktika töökohapõhisel asukohal).
4.9. Igaks kursuse õppepäevaks on õppematerjalid üles laetud google-drive keskkonda, kuhu on kursuslastel ligipääs.
4.10. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.
 
5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1. Iga kursuse/koolituse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehed, kus annavad hinnangu õppetöö korraldusele ning teevad ettepanekuid õppetöö paremaks korraldamiseks.
5.2. Koolituskeskus analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel muudab õppetöö sisu, täiendab korraldust või vestleb koolitajaga.
5.3. Juhul, kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.
 
Kvaliteedi tagamise alused on kinnitatud MTÜ Alustame Algusest juhatuse protokolliga 01.märtsil 2018.